Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Мөрөн далайн тэртээ, ой шугуйн гүнд