Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Сарутоби овогтой Конохамару