Блийч

Күросаки Ичиго бол сүнс харж чаддаг ахлах ангийн сурагч. Энэ нь түүний сүнсний хүчтэй холбоотой ба үүнд нь Холлөү буюу чөтгөрийн сүнснүүд татагдаж гэр бүл рүү нь дайрна. Тэр үед Сүнсний нийгэмлэг гэх газраас ирсэн үхлийн бурхан Күчики Рүкиа түүнд тусалж байгаад шархдав. Рүкиа Ичигод өөрийнх нь үхлийн бурхныг хүчийг авч гэр бүлээ хамгаалах санал тавьсан нь Сүнсний нийгэмлэгийн хуулийг зөрчсөн хэрэг байлаа.

Гарч эхэлсэн: 2004

Ангийн тоо: 366