Штайнс;Гэйт - 14-р анги

Бодит үхэл

Үгсийн тайлбар

#1: Nixie Tubes - 1950-1990 оны үед тоон утга дэлгэцэнд харуулахад ашиглагддаг байсан хоолой. Бага даралт бүхий газаар дүүргэсэн шилэн хоолой дотор анод, катодоор цэнэглэсэн утаслаг цифрүүд байрлуулдаг. Катодоор хүчдэл гүйлгэх үед цифрүүд улбар шар өнгийн гэрэл ялгаруулдаг.

#2: Хазайлт - Өмнөх болон одоогийн ертөнцийн шугамын өөрчлөлт

Бусад ангиуд